Chow Chow champion

2008年5月2日天意在CKU宁波FCI冠军展获松狮犬冠军

   Source:CNCC CHINA CHOW CHOW CLUN Browse:

Summary:2008年5月2日天意在CKU宁波FCI冠军展CAC获得松狮犬冠军 松狮冠军 松狮犬冠军

2008年5月2日天意在CKU宁波FCI冠军展CAC获得松狮犬冠军BOB
松狮犬冠军 FIRST 天意
松狮犬冠军 父亲:CASH现金
松狮犬冠军 母亲:莉莉
松狮犬冠军 指导手:万安
松狮犬冠军 美容师:万安
松狮犬冠军 训犬师:臧续磊
松狮犬冠军 繁殖者:25925 LEADER
松狮犬冠军 拥有者:田红

keyword: 天意 松狮冠军 松狮犬冠军

Previous post:07年25925共获松狮冠军18个全场总冠军8个培养冠军6条

Next:2008.5.3日天意获CKU宁波国际冠军展全场总冠军BIS

Related articles